View our business site:

Niniejsze podsumowanie ma charakter orientacyjny. Wszelkie odniesienia do punktów pełnej treści zasad i warunków OnePay są dostępne tutaj.

Aby ułatwić zrozumienie zasad i warunków dotyczących karty i konta OnePay, poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych punktów.

TWOJA KARTA

 • Karty nie można przenosić na inne osoby – tylko posiadacz karty może z niej korzystać

ZASILANIE KARTY ŚRODKAMI

 • Użytkownik, który nie przeszedł dodatkowej weryfikacji tożsamości pozostaje klientem Primary. Środki pieniężne na konta klientów Primary może przelewać elektronicznie wyłącznie zweryfikowany przez nas pracodawca lub agencja pracy.
 • Po przejściu dodatkowej weryfikacji tożsamości użytkownik staje się klientem Select. Klienci Select otrzymują od nas dane swojego konta, w tym numer konta i kod sortowania. Konta klientów Select mogą być zasilane środkami przelewem elektronicznym z dowolnego brytyjskiego rachunku bankowego.
 • Jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku użytkownik nie przejdzie dodatkowej weryfikacji tożsamości, konto może zostać zamknięte. Przez cały okres 12 miesięcy będziemy regularnie przypominać o wymogu przejścia dodatkowej weryfikacji. Więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć na stronie www.onepay.co.uk/select.
 • Jeśli osoba fizyczna lub pracodawca, który nie został przez nas zweryfikowany, wpłaci środki na konto zanim użytkownik stanie się klientem Select, możemy zażądać od użytkownika osobistego potwierdzenia tożsamości, miejsca zamieszkania i innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta do czasu, gdy użytkownik dostarczy nam żądane informacje. Możemy, bez podania przyczyn i bez prawa do odszkodowania dla użytkownika, odmówić aktywacji karty i otwarcia konta. Informacja o odmowie zostanie przesłana pocztą elektroniczną. 


KORZYSTANIE Z KARTY

 • Karty można używać na całym świecie, w każdym punkcie oznaczonym symbolem Mastercard, z wyłączeniem ograniczonej liczby sprzedawców w UE/EOG, którzy nie akceptują produktów przedpłaconych. Nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje kartę.
 • Co miesiąc otrzymasz wiadomość SMS lub e-mail z informacją, że wyciąg z konta jest dostępny w portalu internetowym.
 • Możemy w każdej chwili zawiesić lub ograniczyć Twoją kartę z następujących powodów:
  • Jeżeli obawiamy się o bezpieczeństwo konta, portalu internetowego lub karty; oraz
  • W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że konto, portal internetowy lub karta są wykorzystywane w sposób nieuprawniony, nieuczciwy lub stanowiący rażące zaniedbanie;
  • W takim przypadku możliwie jak najszybciej poinformujemy o tym użytkownika, chyba że nie będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa lub ze względów prawnych.

ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 • Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od początku obowiązywania umowy („okres możliwości odstąpienia od umowy”) bez żadnych kar, ale z zastrzeżeniem odliczenia wszelkich opłat poniesionych przez nas wyłącznie w związku z dokonanymi przez klienta transakcjami (patrz punkt 13 w pełnym tekście zasad i warunków). W przypadku odstąpienia od umowy w okresie możliwości odstąpienia od umowy nie zostaną naliczone żadne inne opłaty ani obciążenia. Aby odstąpić od umowy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta w trakcie 14-dniowego okresu możliwości odstąpienia od umowy.
 • Użytkownik ma również prawo do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie po upływie okresu możliwości odstąpienia od umowy. Można to zrobić, kontaktując się z działem obsługi klienta. Po otrzymaniu polecenia odliczymy wszelkie zaległe transakcje i potrącimy wszelkie należne opłaty. Niewykorzystane dostępne środki można następne wypłacić zgodnie z punktem 12 pełnej treści zasad i warunków.
 • Możemy rozwiązać niniejszą umowę natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia w następujących przypadkach:
  • Jeśli użytkownik naruszył postanowienia niniejszej umowy;
  • Użytkownik korzysta (lub zezwala komuś innemu na korzystanie z konta i/lub karty w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem lub w celach przestępczych;
  • Mamy obowiązek postępować zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, rozporządzeniami bądź nakazami lub zaleceniami policji albo jakiegokolwiek właściwego organu władz państwowych bądź organu regulacyjnego albo sądu; lub
  • Ustalimy, że jakiekolwiek informacje, na których się opieraliśmy przyznając kartę, były niezgodne z prawdą
  • Użytkownik był klientem Primary przez 12 miesięcy i nie przeszedł jeszcze weryfikacji tożsamości zgodnie z punktem 3(c) pełnej treści zasad i warunków.

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO KARTY

 • Nie wolno dawać karty innym osobom ani umożliwiać im korzystanie z karty.
 • Użytkownik może również posiadać inne dane zabezpieczające, których używa w związku z kartą (na przykład hasło do systemu zabezpieczeń). Nie wolno nikomu podawać żadnych kodów PIN ani danych zabezpieczających. Nigdy nie prosimy o podanie numeru PIN.

PRAWO DO WYPŁATY ŚRODKÓW

 • Użytkownik ma prawo do wypłaty dostępnych środków w dowolnym momencie, w całości lub w części, przed datą wygaśnięcia umowy. Po rozwiązaniu umowy możliwa jest jedynie wypłata całości środków. Można to zrobić, kontaktując się z działem obsługi klienta i podając kwotę do wypłaty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE

 • Użytkownik, który uzna, że transakcji dokonano nieprawidłowo lub bez jego upoważnienia, ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o tym za pośrednictwem działu obsługi klienta. Jeśli użytkownik nie poinformuje nas w ciągu 13 miesięcy od daty nieautoryzowanej lub nieprawidłowo dokonanej transakcji, utraci prawo do korekty transakcji.
 • Jeżeli ustalimy, że transakcja nie została autoryzowana przez klienta, a klient powiadomił nas o tym, gdy tylko dowiedział się o transakcji i w ciągu 13 miesięcy od daty nieautoryzowanej transakcji, zwrócimy Klientowi pełną kwotę pobraną bez autoryzacji, chyba że mają zastosowanie postanowienia punktu 11(c) pełnej treści zasad i warunków.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  • wszystkie straty poniesione w związku z dokonaną przez nas transakcją, która nie została autoryzowana przez użytkownika, jeśli użytkownik działał w sposób nieuczciwy lub celowo bądź w wyniku rażącego naruszenia nie dopełnił swoich obowiązków określonych w punkcie 10 pełnej treści zasad i warunków lub nie powiadomił nas tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z punktem 13(b) pełnej treści zasad i warunków; oraz
  • w przypadku gdy punkt 13(c)(i) pełnej treści zasad i warunków nie ma zastosowania, wszelkie straty do kwoty 35 GBP poniesione w wyniku transakcji nieautoryzowanej przez użytkownika, w przypadku gdy użytkownik w inny sposób nie wywiązał się ze swoich zobowiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa karty (punkt 10). 
  •  Jeśli zwrócimy wartość spornej transakcji na konto, a następnie otrzymamy informacje potwierdzające, że transakcja została autoryzowana przez użytkownika i prawidłowo potrącona z dostępnych środków, wówczas: 
  • potrącimy kwotę spornej transakcji z dostępnych środków użytkownika; oraz
  • ponownie naliczymy wszelkie należne nam opłaty i/lub obciążenia. 

PAKIETY, OPŁATY I LIMITY

Aby zobaczyć wszystkie pakiety i opłaty związane z użytkowaniem karty, kliknij tutaj.

Pakiety, opłaty i wszystkie limity, które mają zastosowanie do korzystania z karty, są wymienione w pełnym dokumencie zasad i warunków, który można wyświetlić, klikając tutaj.  

 • Przy składaniu wniosku o kartę można wybrać jeden z pakietów: PAYG, Active lub ActivePlus. Opłata pakietowa może być płatna przez w okresach miesięcznych (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 15(b) powyżej). Pierwsza opłata pakietowa (lub jej proporcjonalna część) zostanie pobrana z konta użytkownika natychmiast po pierwszym zasileniu środkami. Wszystkie kolejne opłaty pakietowe będą pobierane z miesięcznym wyprzedzeniem pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego („cykl rozliczeniowy”). W każdej chwili można zmienić pakiet opłat. Po otrzymaniu wniosku o zmianę pakietu użytkownik zostanie natychmiast obciążony opłatą za nowy pakiet (lub jej proporcjonalną częścią). Wszystkie kolejne opłaty za pakiet będą pobierane miesięcznie z góry, zgodnie z cyklem rozliczeniowym. Obniżki dotyczące pakietu opłat będą obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a nowy pakiet opłat zostanie pobrany z konta użytkownika zgodnie z miesięcznym cyklem rozliczeniowym.

TWOJE DANE

 • Należy jak najszybciej poinformować nas o wszelkich zmianach imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Możemy poprosić o przedstawienie dowodu wszelkich zmian danych osobowych użytkownika.

KOMUNIKACJA / ZAGUBIONE I SKRADZIONE KARTY

 • Zgubioną lub skradzioną kartę należy zgłosić jak najszybciej, dzwoniąc pod całodobowy numer kontaktowy do zgłaszania zagubionych lub skradzionych kart, bądź też za pośrednictwem portalu internetowego.

SKARGI

 •  W przypadku niezadowolenia z karty lub sposobu zarządzania kartą lub obsługi karty prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
Go to top