View our business site:

Това кратко обобщение на тези положения е предназначено като ръководство. Всички споменати раздели в пълните условия на OnePay са налични тук.

За да Ви помогне да разберете условията за Вашата карта и сметка OnePay, по-долу ще намерите кратко обобщение на някои ключови положения.

ВАШАТА КАРТА

Вашата карта не може да бъде прехвърляна и може да бъде използвана само от Вас

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШАТА КАРТА

 • Докато не извършите допълнителните проверки на самоличността, ще бъдете Primary клиент. Пари могат да бъдат зареждани в сметките на Primary клиенти само чрез електронен превод от работодател или агенция за заетост, които са удостоверени от нас.
 • След като извършите допълнителни проверки на самоличността, ще станете Select клиент при нас. Ще предоставим на Select клиентите данните за техните сметки, което включва номера на сметката и банковия код. Пари може да бъдат зареждани в сметките на Select клиенти чрез електронен превод от всяка сметка в банка в Обединеното кралство.
 • Ако не сте извършили допълнителните проверки за самоличността в рамките на 12 месеца от датата на заявката, сметката може да бъде закрита. Ще държим връзка с Вас през периода от 12 месеца, за да Ви напомняме за изискването на извършите допълнителните проверки. Можете да намерите повече информация за това как да направите това на www.onepay.co.uk/select.
 • Ако отделно лице или работодател, които не са удостоверени от нас, зареди пари в сметката преди да сте станали Select клиент, може да изискваме лично да предоставите доказателства за самоличност, местоживеене и друга информация. Запазваме правото да замразим временно Вашата сметка, докато ни предоставите изискваната информация. Ние може, без да посочваме причини и без право на компенсация за Вас, да откажем да активираме картата Ви и да Ви открием сметка. Ще бъдете уведомени за този отказ по имейл. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА КАРТА

 • Може да използвате своята карта по цял свят при всеки търговец, който показва знак, че приема Mastercard, с изключение на ограничен брой търговци в ЕС/ЕИП, които не приемат предплатени продукти. Не можем да гарантираме, че определен търговец ще приеме Вашата карта.

 • Ще получавате SMS съобщение или имейл съобщение всеки месец, което Ви информира, че извлечението за сметката Ви е налично на онлайн портала.

 • По всяко време може временно да замразим или да ограничим Вашата карта поради следните причини:
  • Ако се загрижени за сигурността на сметката, онлайн портала или Вашата карта; и
  • Ако имаме разумни основания да подозираме, сметката, онлайн порталът или Вашата карта се използват по начин, който е непозволен или който е свързан с измама или груба небрежност;

Ако направим това, ще Ви уведомим веднага щом това стане практически възможно, освен ако не можем да направим това от съображения за сигурност или ако това ни е забранено от закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

 • Имате правото да се оттеглите от този договор за период от до 14 календарни дни, като се започне от влизането в сила на договора (“период на охлаждане”) без да никаква санкция, но при условие че можем да приспаднем всички такси, понесени от нас само по отношение на транзакциите, които сте направили (вижте раздел 13 на пълните условия). Ако се оттеглите от договора по време на периода на охлаждане, няма да бъдат начислени никакви други такси или таксувания. Можете да се оттеглите, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти в рамките на 14-дневния период на охлаждане.
   
 • Също така имате правото да прекратите този договор след периода на охлаждане по всяко време. Можете да направите това както се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Когато получим Вашата инструкция, ние ще дебитираме всички предстоящи транзакции и ще приспаднем всички приложими такси. След това можете да осребрите неизползваните си налични средства, както е посочено в раздел 10 на пълните условия

 • Ние може да прекратим този договор незабавно и без предизвестие при следните обстоятелства:
  • Ако сте нарушили този договор;
  • Използвате (или позволявате някой друг да използва) сметката и/или картата Ви неправомерно, незаконно или за престъпна дейност;
  • Трябва да направим това за да спазим закон, разпоредба или нареждане или препоръка на полицията или компетентните държавни или регулаторни органи или съда; или
  • Установим, че информация, на която сме разчитали, за да Ви издадем картата, е невярна
  • Били сте Primary клиент за период от 12 месеца без все още да се извършили удостоверяването на самоличност по раздел 3(b) в пълните условия.

ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА КАРТАТА ВИ

 • Не трябва да давате карта си на други хора или да позволявате на други хора да я използват.

 • Може също да имате други данни за сигурност, които използвате във връзка с картата (например, Вашия защитен системен секретен код). Не трябва да споделяте своя PIN или своите данни за сигурност с никой друг. Ние никога няма да Ви попитаме за Вашия PIN.


ВАШЕТО ПРАВО ЗА ОСРЕБРЯВАНЕ

 • Имате правото да осребрите Вашите налични средства по всяко време, независимо дали изцяло или частично, преди датата на прекратяване. След прекратяване осребряването се извършва изцяло.). Можете да направите това както се свържете с отдела за обслужване на клиенти, като посочите сумата, която ще бъде осребрена.

 
ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

 • Ако мислите, че определена транзакция е извършена неправилно или не е била позволена от Вас, трябва да ни информирате незабавно чрез отдела за обслужване на клиенти. Ако не ни уведомите веднага след като научите и в рамките на 13 месеца от датата на непозволената или неправилната транзакция, ще изгубите Вашето право за коригиране на проблема.

 • Където установим, че определена транзакция не е била позволена от Вас и сте ни уведомили веднага след като сте научили и в рамките на 13 месеца от датата на непозволената транзакция, освен ако не се прилага раздел 11(с) в пълните условия, ние ще Ви възстановим пълната сума, която е била дебитирана без позволение.
 • Вие ще сте отговорни за:
  • всички загуби, понесени във връзка с транзакция, направена от нас, която не е била позволена от Вас, ако сте действали с измама или умишлено или поради груба небрежност не сте спазили задълженията, изложени в раздела Поддържане на сигурността на картата Ви (раздел 8 в пълните условия) или не сте ни уведомили възможно най-скоро съгласно раздел 11(b) в пълните условия; и
  • където раздел 11(c)(i) в пълните условия не се прилага, до £35 от всички загуби във връзка с транзакция, непозволена от Вас, където Вие по друг начин не сте спазили своите задължения по раздела Поддържане на сигурността на картата Ви (раздел 8). 
 • Ако възстановим средствата по оспорена транзакция в сметката и в последствие получим информация, която потвърждава, че транзакцията е била позволена от Вас и е била приспадната правилно от наличните Ви средства, ние ще: 
  • приспаднем сумата на оспорената транзакция от Вашите налични средства; и
  • ще Ви таксуваме повторно всички такси и/или таксувания, които ни дължите. 

ПАКЕТИ, ТАКСИ И ЛИМИТИ

За преглед на всички наши пакети и такси, които са приложими към използването на картата, кликнете тук

Като алтернатива за преглед на нашите пакети, такси и всички лимити, които са приложими към използването на картата, може да ги видите в пълните условия, като кликнете тук.  

 • Когато кандидатствате за карта, може да изберете един от пакетите за такси PAYG, Active или ActivePlus. Може да заплащате такса за пакет ежемесечно (вижте раздел 13(b) по-горе за подробности). Първата такса за пакет (или пропорционална част от нея) ще бъде начислена на Вашата сметка непосредствено след първото зареждане. Всички последващи такси за пакет ще бъдат таксувани ежемесечно авансово на първия ден на всеки календарен месец (“отчетен период”). Можете да промените Вашия пакет за такси по всяко време. При получаване на заявка за промяна на пакет за такси, ще бъдете таксувани новата такса за пакет (или пропорционална част от нея) незабавно. Всички последващи плащания на такси за пакет ще бъдат таксувани месечно авансово съгласно отчетния период. Намаленията на Вашия пакет за такси ще влязат в сила на първия ден от следващия календарен месец, а новият пакет за такси ще бъде начислен на Вашата сметка съгласно месечния отчетен период.
 

ВАШИТЕ ДАННИ

 • Трябва да ни уведомите възможно най-скоро за всички промени във Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес. Може да изискваме доказателство за промените във Вашите данни.

КОМУНИКАЦИИ / ИЗГУБЕНИ И ОТКРАДНАТИ КАРТИ

 • Трябва да съобщите, че Вашата карта е изгубена или открадната, веднага след като научите за това, като се обадите на номера за контакт при изгубена или открадната карта, който е наличен 24 часа на ден или да съобщите, че Вашата карта е изгубена или открадната чрез онлайн портала.

ОПЛАКВАНИЯ

 •  Ако не сте удовлетворени по някакъв начин от картата си или от начина, по който се администрира или обслужва, моля, свържете се отдела за обслужване на клиенти
Go to top