View our business site:

Ši santrauka skirta tik bendram supratimui. Nuorodos į skyrius, kuriuose išdėstytos visos „OnePay“ sąlygos, pateiktos čia.

Norėdami padėti suprasti „OnePay“ kortelės ir sąskaitos sąlygas, toliau pateikiame svarbiausių punktų santrauką.


JŪSŲ KORTELĖ

Savo kortelės negalite perleisti kitam asmeniui, ja naudotis galite tik jūs.

KORTELĖS PAPILDYMAS

 • Kol neatliksite papildomos tapatybės nustatymo patikros, liksite „Primary“ klientu. Lėšas į „Primary“ kliento sąskaitą elektroniniu būdu gali pervesti tik mūsų patvirtintas darbdavys arba įdarbinimo agentūra.
 • Kai atliksite papildomą tapatybės nustatymo patikrą, tapsite mūsų „Select“ klientu. „Select“ klientams pateiksime jų sąskaitos duomenis, apimančius sąskaitos numerį ir banko filialo kodą. Pinigus į „Select“ kliento sąskaitą elektroniniu būdu galima pervesti iš bet kokios Jungtinės Karalystės banko sąskaitos.
 • Jei nuo paraiškos datos per 12 mėnesių neatlikote papildomos tapatybės patvirtinimo patikros, sąskaita gali būti uždaryta. 12 mėnesių laikotarpių susisieksime su jumis, primindami apie reikalavimą atlikti papildomą patikrą. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite apsilankę www.onepay.co.uk/select
 • Jei mūsų nepatvirtintas asmuo arba darbdavys perveda lėšas į jūsų sąskaitą dar prieš jums tampant „Select“ klientu, galime paprašyti jūsų pateikti tapatybę ir gyvenamą vietą patvirtinančius dokumentus ir kitą informaciją. Turime teisę laikinai suspenduoti jūsų sąskaitą, kol pateiksite reikiamą informaciją. Galime, nenurodydami jokių priežasčių ir nesuteikdami jums teisės į kompensaciją, atsisakyti suaktyvinti jūsų kortelę ir atidaryti sąskaitą. Apie šį atsisakymą būsite informuoti el. paštu. 

NAUDOJIMASIS KORTELE

 • Savo kortele galite naudotis visame pasaulyje bet kurioje prekybos vietoje, kur pažymėta, kad galima atsiskaityti „Mastercard“ kortele, išskyrus keletą prekybos vietų ES ir EEE, kur nepriimamos išankstinio mokėjimo kortelės. Negalime garantuoti, kad prekybininkas priims jūsų kortelę.

 • Kiekvieną mėnesį gausite SMS pranešimą arba el. laišką, kuriuo informuosime, kad interneto portale galite peržiūrėti savo sąskaitos išrašą.

 • Bet kuriuo metu galime laikinai sustabdyti arba apriboti naudojimąsi jūsų kortele dėl šių priežasčių:
  • jei nerimaujame dėl jūsų sąskaitos, interneto portalo arba kortelės saugumo;
  • arba jei turime pagrįstų priežasčių įtarti, kad jūsų sąskaita, interneto portalu arba kortele naudojamasi neturint tam leidimo, sukčiaujant arba labai aplaidžiai;

Jei taip pasielgsime, kaip įmanoma greičiau jus apie tai informuosime, nebent negalime taip pasielgti saugumo sumetimais arba tai draudžiama įstatymu.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS ARBA GALIOJIMO PABAIGA

 • Turite teisę nutraukti šią sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo pradžios („persigalvojimo laikotarpis“) nemokėdami jokios baudos, tačiau galime nuskaičiuoti mokestį už mūsų patirtas išlaidas, susijusias tik su jūsų atliktomis operacijomis (žiūrėkite išsamių sąlygų 13 skyrių). Jei nutraukiate sutartį persigalvojimo laikotarpiu, nereikia mokėti jokių kitų mokesčių. Sutartį per 14 dienų persigalvojimo laikotarpį nutraukti galite paskambinę klientų aptarnavimo skyriui.

 • Taip pat turite teisę nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu, pasibaigus persigalvojimo laikotarpiui. Tai padaryti galite susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Gavę jūsų nurodymus, nuskaitysime visų neįvykdytų operacijų sumas ir taikomus mokesčius. Tada galite atsiimti visas nepanaudotas lėšas, kaip nurodyta išsamių sąlygų 10 skyriuje.

 • Galime nedelsiant ir iš anksto neįspėję nutraukti šią sutartį, esant šioms sąlygoms:
  • jei pažeidėte šios sutarties nuostatas;
  • naudojatės (arba leidžiate kitiems naudotis) savo sąskaita ir (arba) kortele netinkamai, neteisėtai arba vykdydami nusikalstamą veiką;
  • ortaip elgtis privalome, siekdami laikytis įstatymų, taisyklių arba vadovaudamiesi policijos ar atitinkamos vyriausybės arba reguliavimo institucijos ar teismo įsakymu arba rekomendacija;
  • jei nustatėme, kad bet kokia informacija, kuria rėmėmės išduodami jums kortelę, yra neteisinga.
  • „Primary“ klientu esate jau 12 mėnesių ir vis dar neatlikote tapatybės patvirtinimo pagal išsamių sąlygų 3 skyriaus b punktą.

KORTELĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

 • Neturėtumėte duoti savo kortelės kitiems asmenims arba leisti jiems ja naudotis.

 • Turite turėti ir kitus saugumo duomenis, kuriuos naudojate kartu su kortele (pavyzdžiui, Apsaugos sistemos kodą). Niekam neturėtumėte atskleisti savo PIN kodo ir saugumo duomenų. Mes niekada neprašysime atskleisti mums jūsų PIN kodo.


JŪSŲ TEISĖ ATSIIMTI SAVO PINIGUS

 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo turimus pinigus, tiek visus, tiek jų dalį, iki sutarties pabaigos datos. Pasibaigus sutarčiai galima išsiimti tik visą likusią sumą. Tai padaryti galite susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi ir nurodę sumą, kurią išsiimsite.

 
JŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ OPERACIJAS

 • Jei manote, kad operacija buvo atlikta neteisingai arba jūs nedavėte jai leidimo, privalote nedelsiant informuoti mus, susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei neinformuojate mūsų iš karto, kai sužinote apie tai ir per 13 mėnesių nuo neteisingai arba be jūsų sutikimo atliktos operacijos, prarandate teisę į klaidos atitaisymą.

 • Jei nustatome, kad operacija atlikta be jūsų sutikimo ir jūs susisiekėte su mumis kai tik apie ją sužinojote, o nuo neleistinos operacijos praėjo ne daugiau nei 13 mėnesių, išskyrus tuos atvejus, kai taikomas išsamių sąlygų 11 skyriaus c punktas, mes atlyginame jums visą be jūsų sutikimo nuskaičiuotą sumą.
 • Jūs esate atsakingi už:
  • visus nuostolius, patirtus dėl mūsų be jūsų sutikimo atliktos operacijos, jei elgėtės nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio aplaidumo nesilaikėte įsipareigojimų, nurodytų skyriuje „Kortelės saugumo užtikrinimas“ (išsamių sąlygų 8 skyrius) arba, pagal išsamių sąlygų 11 skyriaus b punktą, neįspėjote mūsų kaip įmanoma greičiau;
  • jei netaikomas išsamių sąlygų 11 skyriaus c punkto i papunktis, gausite sumokėti iki 35 £ nuostolių, atsiradusių dėl be jūsų sutikimo atliktos operacijos, jei jūs nesilaikėte įsipareigojimų, nurodytų skyriuje „Kortelės saugumo užtikrinimas“ (8 skyrius). 
 • Jei mes grąžiname ginčytiną sumą į jūsų sąskaitą, o vėliau gauname informaciją, patvirtinančią, kad operacija atlikta jums sutikus ir ji buvo teisingai nuskaičiuota iš jūsų lėšų, mes: 
  • nuskaičiuosime šią sumą iš jūsų turimų lėšų;
  • ir iš naujo nuskaičiuosime mokesčius ir (arba) įmokas, kurias esate mums skolingi. 

 PLANAI, MOKESČIAI IR LIMITAI

Norėdami peržiūrėti visus mūsų siūlomus planus ir taikomus kortelės naudojimo mokesčius, spustelėkite čia

Taip pat, norėdami peržiūrėti mūsų kortelių planus, mokesčius ir taikomus limitus, galite rasti juos išsamiose sąlygose, spustelėję čia.  

 • Pildydami paraišką kortelei galite rinktis vieną iš mokamų planų – PAYG, „Active“ arba „ActivePlus“. Plano mokestį jums gali tekti mokėti kas mėnesį (išsamesni duomenys pateikti 13 skyriaus b punkte). Pirmasis plano mokestis (arba proporcinga jo dalis) yra nuskaičiuojama iš jūsų sąskaitos iš karto po to, kai į ją pirmą kartą pervedami pinigai. Visi kiti plano mokesčiai yra nuskaičiuojami pirmąją kalendorinę kiekvieno mėnesio dieną („mokėjimų ciklas“). Visada galite pakeisti savo pasirinktą mokamą planą. Gavus plano keitimo prašymą nedelsiant apmokestiname jus naujojo plano mokesčiu (arba proporcinga jo dalimi). Visi kiti plano mokesčiai nuskaičiuojami iš anksto kas mėnesį pagal mokėjimų ciklą. Sumažėjus mokamo plano mokesčiui, mažesnis mokestis įsigalios kito kalendorinio mėnesio pirmąją dieną, o naujo mokamo plano mokestis iš jūsų sąskaitos bus nuskaičiuojamas pagal mokėjimų ciklą.
 

YOUR DETAILS JŪSŲ DUOMENYS

 • Kaip įmanoma greičiau privalote informuoti mus apie bet kokius jūsų vardo, pavardės, adreso, telefono numerio ar el. pašto pasikeitimus. Galime pareikalauti bet kokių jūsų duomenų pasikeitimo įrodymo.

KOMUNIKACIJA / PAMESTOS IR PAVOGTOS KORTELĖS

 • Privalote pranešti apie pamestą arba pavogtą kortelę iš karto, kai tik apie tai sužinote, paskambinę pamestų ir pavogtų kortelių telefono numeriu, kuris veikia 24 val. per dieną, arba interneto portale.

SKUNDAI

 • Jei esate nepatenkintas savo kortele arba tuo, kaip ji tvarkoma arba aptarnaujama, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi
Go to top